‘Wat zijn de regels rondom vakantiegeld?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Op Even Centraal Werkgevers helpen deskundigen je met het antwoord op een veel gestelde vraag. Deze week de vraag:

‘Wat zijn de regels rondom vakantiegeld?’

Suzanne Reep (38) werkt als P&O manager bij Vos Techniek. Daar werken 30 medewerkers. Zij hebben regelmatig hr-vragen. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf Suus Reep Coaching & Training, waarmee ze bedrijven begeleidt op gebied van duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Hoe wordt vakantiegeld berekend?

‘Iedere Nederlander die werkt, heeft recht op jaarlijks vakantiegeld van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris.’

Welke regels zijn er rondom vakantietoeslag?

Vakantiegeld wordt minimaal één keer per jaar uitbetaald, meestal in mei of uiterlijk juni. Het wordt berekend over het loon dat een medewerker heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Het is ook mogelijk om een voorschot te vragen voor het lopende jaar. Andere betalingen, zoals overwerk, winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor deze berekening. Bij ziekte loopt de opbouw van vakantiegeld door. Let wel op, als het loon lager was door ziekte (bijvoorbeeld tweede ziektejaar) of door verlof dan wordt vakantiegeld opgebouwd over dat lagere loon.

De hoogte van het bedrag en de maand van uitbetaling van vakantiegeld kunnen anders bepaald zijn in een cao.’

Kan vakantiegeld in pensioen worden gestopt?

‘Als er een pensioentekort is, kan deze mogelijk worden aangevuld met het vakantiegeld. Maar het is goed om bij het pensioenfonds te informeren naar de mogelijkheden hierin.’

Hoe zit het met een Individueel Keuze Budget (IKB) en vakantiegeld?

‘Een Individueel Keuze Budget bestaat meestal uit: de vakantietoelage, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijke verlofuren. Wanneer een organisatie het IKB invoert, ontvangen medewerkers niet meer vakantiegeld in mei en een eindejaarsuitkering in december. Medewerkers mogen dan zelf beslissen wat uitgekeerd wordt, hoeveel, waarvoor en wanneer. Soms mogen ze ook zelf de inzet van hun opleidings- en loopbaanbudget bepalen. Een IKB is gericht op zelfredzaamheid van medewerkers. Ze hebben de mogelijkheid om een deel van de aanspraken waar ze recht op hebben, zoals een vakantietoelage en eindejaarsuitkering, in loon of in vrije tijd uit te laten keren. Het IKB is ingevoerd bij Waterschappen (sinds 2011), in de welzijnssector (sinds 2016) en gemeenten (2017). Ook Achmea gebruikt een IKB voor haar medewerkers.’

Hoeveel is dat IKB dan?

‘Het IKB is de afgelopen jaren uitgewerkt en vastgelegd in onder andere de cao’s CAR-UWO en Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Het budget van 16,3% (CAR-UWO) en 18% (Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening) van het salaris en salaristoelagen, wordt maandelijks opgebouwd, berekend en toegevoegd aan het persoonlijk saldo. Bij gedeeltelijk onbetaald verlof, vermindert de opbouw van het IKB, terwijl bij een salarisverhoging het budget automatisch verhoogt. Voor langdurige ziekte geldt een uitzondering. Een korting op salaris vanwege ziekte heeft geen invloed op het IKB.’

Waar moet je opletten bij uitbetaling van vakantiegeld?

‘De vakantietoeslag moet normaalgesproken eenmaal per jaar worden betaald. Uiterlijk in de maand juni. Het is ook mogelijk het vakantiegeld direct bij het loon uit te betalen. Zorg er dan wel voor dat het voor de medewerker duidelijk herkenbaar is dat hij bij de maandelijkse loonbetaling ook zijn vakantiegeld ontvangt.’